(1)
Airaodion, A.; Ogbuagu, E.; Ewa, O.; Ogbuagu, U.; Awosanya, O.; Adekale, O. Ameliorative Efficacy of Phytochemical Content of Corchorus Olitorius Leaves Against Acute Ethanol-Induced Oxidative Stress in Wistar Rats. AJBGMB 2019, 2, 1-10.